top of page
Prospekt sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich 1.950.995 akcji Starward Industries S.A., które to akcje są obecnie notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
bottom of page