top of page

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, zarząd spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Jednocześnie Spółka informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.


Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Do tego dnia wszystkie akcje Spółki powinny zostać zarejestrowane w KDPW i zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, nawet jeśli nie będą jeszcze wprowadzone do obrotu na NewConnect. Po tym dniu dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


Obecnie wszystkie akcje Spółki mające formę dokumentu zostały złożone w siedzibie Spółki, a niniejsze wezwanie publikowane jest w celu wypełnienia obowiązku formalnego wynikającego z Ustawy.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 690 790 805.


Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem.

Comments


bottom of page