top of page

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu Starward Industries S.A.


Zarząd Starward Industries S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o zatwierdzeniu w dniu 11 września 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu Emitenta sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki, które to akcje są obecnie notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Na podstawie Prospektu nie będzie prowadzona żadna oferta akcji.


Opmerkingen


bottom of page