top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Starward Industries S.A.

 

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa, w jaki sposób zbierane i przetwarzane są dane osobowe użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez strony internetowe prowadzone przez spółkę Starward Industries S.A.: https://www.starwardindustries.com oraz https://www.invinciblethegame.com (dalej „Usługi”) oraz jakie prawa przysługują użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane.

 

Administratorem danych osobowych jest spółka Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Przemysłowej 12, kod pocztowy 30-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750305, posiadająca NIP 6772437711, REGON: 381277255 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”). W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem info@starward.co lub za pomocą tradycyjnej poczty, przez wysłanie listu na wskazany wyżej adres Spółki.


​OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

 

Administrator nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. W razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem info@starward.co.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

 

  1. dostarczenia usług, z których użytkownik korzysta (tj. w celu wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem) – odnosi się do prowadzenia serwisów pod adresem: https://www.starwardindustries.com oraz https://www.invinciblethegame.com (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  2. dostarczenia usług, na które użytkownik wyraził zgodę – odnosi się do wysyłki newslettera Administratora (dalej “Newsletter”). Zgoda użytkownika może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania usług świadczonych na jej podstawie. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

W ramach świadczenia usługi przesyłania Newslettera zbierane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail. Niewskazanie adresu e-mail uniemożliwi świadczenie usługi na rzecz użytkownika.


​MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane zgromadzone przez Administratora przechowywane są na terenie EOG, na serwerach własnych lub zabezpieczonych serwerach opisanych dalej Zaufanych Partnerów. Administrator jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w celu ochrony danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe nie są udostępniane do Państw spoza EOG.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przestanie być niezbędne do dostarczania usług wskazanych powyżej, Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:

 

  1. dane zbierane na podstawie zgody użytkownika (Newsletter), przetwarzane będą przez czas, na który zgoda została udzielona, jednak nie dłużej niż jest to zgodne z celem przetwarzania, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe,

  2. w przypadku kontaktu z Administratorem dane użytkownika, w tym korespondencja z użytkownikiem przetwarzane będą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez innych użytkowników lub osoby trzecie jakichkolwiek danych osobowych, które zostały udostępnione publicznie przez samych użytkowników z użyciem Serwisów.

 

ZAUFANI PARTNERZY (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE)

 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora, którzy pomagają w dostarczaniu usług użytkownikom (np. rozsyłanie Newslettera). Administrator zapewnia, że zawsze dostarcza partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których współpraca została nawiązana. Zaufani Partnerzy mogą mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o użytkownikach oraz przetwarzać je w imieniu Administratora. Dane osobowe, których dotyczy poniższa Polityka Prywatności, udostępniamy poniższym Zaufanym Partnerom, którzy mogą je przetwarzać, w imieniu Administratora, tylko dla celów określonych poniżej:

 

  • partnerzy dostarczający Administratorowi narzędzi do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych;

  • partnerzy świadczący pomoc w analizie danych przez dostarczenie narzędzi analitycznych;

  • partnerzy świadczący pomoc w zarządzaniu newsletterem Administratora oraz komunikacją elektroniczną poprzez dostarczanie odpowiednich narzędzi.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

 

  1. prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora,

  2. prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora,

  3. prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach,

  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika,

  5. prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu,

  6. prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

 

W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt e-mailowy na adres info@starward.co.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres Administratora: info@starward.co.

 

W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

 

PLIKI COOKIES

 

Na stronie internetowej wdrożono technologie umożliwiające zbieranie informacji pomagających ulepszyć doświadczenia online użytkowników (tzw. pliki „cookie”).

 

Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją informacji o plikach cookie pojawiającej się w chwili wchodzenia na stronę, co oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i udostępnianie plików cookie przez Administratora w sposób opisany w niniejszej Polityce.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem info@starward.co.

Co to jest cookie 

 

Cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na komputerze lub w mobilnym urządzeniu użytkownika. Pliki cookie są szeroko wykorzystywane w celu ulepszenia funkcjonowania lub poprawy wydajności stron internetowych i innych usług online. Strony internetowe i inne usługi online mają możliwość odczytywania i zapisywania takich plików, umożliwiając im rozpoznawanie użytkowników i zapamiętywanie istotnych informacji, które poprawiają wygodę korzystania z takich stron lub usług (np. poprzez pamiętanie o preferencjach użytkownika).

 

Jakie rodzaje plików cookie są używane 

 

Administrator może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie:

 

Essential Cookies. Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania usług, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po nich i wykorzystywanie ich funkcji. Bez tych plików nie można świadczyć usług żądanych przez użytkownika, takich, jak uzyskanie dostępu do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Pliki te są konieczne do korzystania z usługi, wobec czego nie można ich wyłączyć bez wywarcia istotnego wpływu na korzystanie z niej przez użytkownika.

Performance Cookies. Performance cookies, które często obejmują cookie analityczne, zbierają informacje o korzystaniu z usługi przez użytkownika i umożliwiają Administratorowi ulepszenie sposobu jej działania. Performance cookies umożliwiają Administratorowi ujrzenie całościowego wzoru korzystania ze strony, pomagają zapisać ewentualne nieprawidłowości, które użytkownik napotkał w ramach usługi oraz pokazują czy reklamy są skuteczne, czy też nie. Pliki cookie mogą być również używane aby ułatwić użytkownikowi nawigację na stronie internetowej i wrócić do poprzednich podstron.

 

Funcionality Cookies. W niektórych przypadkach mogą być używane functionality cookies. Pliki te umożliwiają zapamiętywanie wyborów dokonanych przez użytkownika na stronie internetowej i zapewniają wzbogacone i bardziej spersonalizowane funkcje. Wszystkie te funkcje pomagają usprawnić odwiedziny użytkownika na stronie.

 

Tracking Cookies. Te pliki cookie służą do analizowania zachowania użytkownika i dostarczania Administratorowi informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, w tym w celach marketingowych na zewnętrznych stronach internetowych; Administrator wykorzystuje te informacje, uwzględniając wybory i preferencje użytkownika, aby strony internetowe i wyświetlane na nich reklamy jak najbardziej odpowiadały zainteresowaniom użytkownika, w tym celu Administrator może również udostępniać te informacje podmiotom trzecim;  jeśli użytkownik wcześniej odwiedził stronę internetową – te pliki cookie pamiętają o tym fakcie i rejestrują aktywność użytkownika na stronie internetowej. Informacje zebrane w ten sposób są przekazywane zewnętrznym dostawcom.

Jak osoby trzecie używają plików cookie na stronie  internetowej

 

W pewnych okolicznościach, Administrator może współpracować z podmiotami trzecimi w celu dostarczenia usług na stronie. Na przykład, dostawcy rozwiązań analitycznych będący podmiotami trzecimi mogą wykorzystywać swoje własne pliki cookie w celu zbierania informacji o aktywności użytkowników i/lub reklamach, na które użytkownicy kliknęli. Takie informacje mogą być przez nich wykorzystywane do dostarczania reklam, które ich zdaniem najprawdopodobniej zainteresują użytkownika, wziąwszy pod uwagę wcześniej oglądane treści. Administrator nie kontroluje takich plików cookie, a w celu wyłączenia plików cookie podmiotów trzecich, prosimy udać na odpowiednią stronę internetową takiego podmiotu trzeciego.

Następujące podmioty trzecie mogą wykorzystywać swoje własne pliki cookie na naszej stronie internetowej:

  • google.com

  • facebook.com

  • twitter.com

  • tiktok.com

  • reddit.com

 

Jak użytkownicy mogą kontrolować pliki cookie

Można zaprzestać akceptowania plików cookie, pochodzących ze strony internetowej, w dowolnej chwili poprzez uruchomienie ustawienia w przeglądarce lub w urządzeniu mobilnym, które umożliwia zaprzestanie przyjmowania takich plików lub użycie podobnych technologii. W celu uzyskania więcej informacji o powszechnie używanych przeglądarkach, które mogą okazać się przydatne, prosimy udać się na stronę http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Użytkownicy muszą być świadomi, że w przypadku wyłączenia plików cookie, nie wszystkie funkcje usług dostępnych na stronie internetowej mogą działać zgodnie z przeznaczeniem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach Usług świadczonych przez Administratora lub zmiany obowiązującego prawa.

 

W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, prosimy zapoznać się również z naszym Regulaminem udostępnionym pod adresem: https://www.ir.starwardindustries.com/terms-and-conditions.

bottom of page