top of page

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Starward Industries S.A.

 

I. Zakres i zgoda

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług (dalej: „Regulamin”) określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z serwisów internetowych dostępnych pod następującymi adresami https://www.starwardindustries.com oraz  https://www.invinciblethegame.com (dalej: „Serwisy”).

2. Serwisy prowadzone są przez spółkę Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Przemysłowa 12, kod pocztowy 30-701, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750305, o kapitale zakładowym: 243 879,35 zł w całości opłaconym, NIP: 6772437711, REGON: 381277255 (dalej: Spółka).

 

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem oraz korzystać z Serwisów zgodnie z jego treścią. Korzystając z Serwisów, użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisów.

​II. Opis Usług

1. Za pośrednictwem Serwisów Spółka udostępnia lub może udostępniać użytkownikom różnorodne zasoby, w tym w szczególności informacje o produktach (m.in. o grach Spółki i dodatkach do gier), treści reklamowe, newslettery. Zasoby te, w tym w szczególności ich aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje lub dodanie nowych usług, podlegają Regulaminowi.

 

2. Za pośrednictwem Serwisów, w tym za pośrednictwem dostępnych na nich zasobów, Spółka udostępnia lub może udostępniać użytkownikom różnego rodzaju usługi (dalej: „Usługi”). Są to lub mogą to być m.in:

a. usługi informacyjne polegające na udostępnianiu użytkownikom treści tekstowych, graficznych i multimedialnych na różne tematy, udostępniane użytkownikom na ich indywidualne żądanie w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom dostęp do treści w czasie wybranym przez nich za pośrednictwem Serwisów;

b. inne usługi świadczone przez Spółkę w Serwisach, w tym w szczególności inne usługi związane z przesyłaniem wiadomości lub usługami komunikacyjnymi umożliwiającymi komunikację między użytkownikami, świadczone na podstawie odrębnych umów.

c. usługa kontaktu polegająca na możliwości przesyłania informacji lub zapytań do Spółki;

d. usługa newslettera polegająca na przesyłaniu użytkownikom, na ich żądanie, okresowych publikacji zawierających informacje o grze tworzonej przez Spółkę oraz na inne tematy;

e. usługi reklamowe polegające na zamieszczaniu na stronach internetowych różnych treści reklamowych (w tym w szczególności reklamowych materiałów filmowych i graficznych);

f. usługa pobierania polegająca na umożliwieniu użytkownikom pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnianych w Serwisach;

g. usługi wyszukiwania polegające na umożliwieniu użytkownikom przeszukania treści i wyświetlania danych zapisanych w Serwisach;

III. Warunki korzystania z Usług

1. Spółka świadczy na rzecz użytkownika Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w stosownych przypadkach w dodatkowych lub szczególnych warunkach publikowanych w Serwisach. 

 

2. Ze względu na specyfikę poszczególnych Usług warunki ich oferowania mogą się różnić. Może się również zdarzyć, że korzystanie z poszczególnych sekcji lub funkcji Serwisów, w tym w szczególności konkursów, promocji lub innych inicjatyw, może podlegać dodatkowym lub szczególnym wymogom lub warunkom. W związku z tym w  Serwisach mogą występować dodatkowe bądź szczegółowe wymagania lub warunki dotyczące świadczenia określonych Usług.

 

3. Jeżeli co do konkretnych Usług obowiązują poza Regulaminem dodatkowe lub szczegółowe warunki świadczenia tych Usług, to ich treść jest udostępniana użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania przez niego z takich Usług.

 

4. Spółka ma prawo wprowadzać zmiany do wszelkich Usług oferowanych w Serwisach oraz zmieniać ceny tych Usług.

 

5. Użytkownik jest świadomy ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, w szczególności ryzyka zainfekowania systemu użytkownika wirusami lub przejęciem haseł przez osoby trzecie oraz ryzyka szkód, które mogą powstać w takich przypadkach. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług oferowanych w Serwisach wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem (oraz dodatkowymi lub szczegółowymi warunkami opublikowanymi w Serwisach, jeżeli mają zastosowanie), obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

a. szkody wynikające z działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b. skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisów.

 

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkowników.

 

8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisów oraz za utratę danych użytkownika, w szczególności w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub działań Spółki w celu poprawy funkcjonalności Serwisów. W możliwym i praktycznie wykonalnym zakresie Spółka z wyprzedzeniem poinformuje użytkownika o wszelkich istotnych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisów, w szczególności o znaczących przerwach na potrzeby konserwacji.

IV. Sposób korzystania z Serwisów

1. W celu otrzymywania newslettera Spółki, użytkownik podaje swój adres e-mail do wysyłki oraz jednocześnie akceptuje politykę prywatności Serwisów oraz niniejszy Regulamin. W celu zaprzestania otrzymywania newslettera użytkownik wybiera opcję „unsubscribe” dostępną na dole każdej przesłanej wiadomości zawierającej newsletter.

 

2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisów powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym oraz takich, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo lub prawidłowość funkcjonowania Serwisów lub zaszkodzić innym użytkownikom.

 

3. Niezależnie od powyższego zabrania się uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części Serwisów lub innych systemów lub sieci połączonych z Serwisem lub serwerem Spółki lub do Usług oferowanych w Serwisach lub za ich pośrednictwem. Zabrania się również naruszania zabezpieczeń lub mechanizmów uwierzytelniania w Serwisach lub w sieciach podłączonych do Serwisów. Zabrania się śledzenia lub podejmowania prób śledzenia informacji o innych użytkownikach, odwiedzających Serwis; zabrania się również korzystania z Serwisów lub Usługi w sposób mający na celu ujawnienie jakichkolwiek informacji, a w szczególności danych osobowych i informacji innych niż własne dane osobowe użytkownika udostępnione za pośrednictwem Serwisów.

 

4. Spółka zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów zamieszczanych przez użytkowników w Serwisach oraz do blokowania i/lub usuwania tych materiałów, jeżeli wymienione powyżej warunki korzystania z Usług nie będą przestrzegane.

 

5. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania i/lub usunięcia dostępu użytkownika do jednego lub wszystkich Usług, jeżeli nie spełnia on wymogów dotyczących korzystania z Usług. 

 

V. Ograniczenie zakresu korzystania z Serwisów do użytku osobistego i niekomercyjnego

 

O ile nie postanowiono inaczej, Usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego użytkownika. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, odtwarzać, powielać, licencjonować, tworzyć dzieł zależnych, przekazywać ani sprzedawać informacji, oprogramowania, produktów lub usług pochodzących z Serwisów. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla prawa użytkownika do wykonywania dozwolonych czynności w zakresie dozwolonego użytku, określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

VI. Materiały udostępnione za pośrednictwem Serwisów

1. Wszystkie teksty, elementy graficzne, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, znaki towarowe, logotypy, dźwięki, muzyka, opracowania graficzne i kod komputerowy, w tym elementy Serwisów (dalej: „Treści”), w tym w szczególności projekt, struktura, sposób dystrybucji i rozmieszczenie takich Treści w Serwisach, stanowią własność Spółki lub są wykorzystywane przez Spółkę za zgodą upoważnionego podmiotu oraz są chronione prawami autorskimi lub prawami własności intelektualnej dotyczącymi Treści. Kopiowanie Treści w całości lub w części jest zabronione, w tym w szczególności zabrania się kopiować i przesyłać logotypy, elementy graficzne, dźwięki lub obrazy z Serwisów bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

 

2. Znaki towarowe, logotypy i inne oznaczenia (dalej „Znaki Towarowe”) zamieszczane w Serwisach są chronione prawem. Zgoda udzielona użytkownikowi na korzystanie z Serwisów nie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na używanie Znaków Towarowych występujących w Serwisach. Jakiekolwiek używanie Znaków Towarowych lub podobnych oznaczeń bądź nazw jest zabronione, chyba że Spółka wyrazi uprzednią pisemną zgodę na takie używanie Znaków Towarowych. Naruszenie praw własności intelektualnej może skutkować podjęciem odpowiednich środków prawnych przez Spółkę i inne upoważnione podmioty. 

 

3. Korzystanie z Treści przez użytkownika nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może korzystać z Treści dzieł wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, w sytuacjach innych niż wskazane w powyższych ustawach, zabrania się kopiowania, modyfikowania lub przekazywania drogą elektroniczną lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisów, w całości lub w części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

 

4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Treści, pod warunkiem, że użytkownik: (a) nie usunie żadnych klauzul ani zastrzeżeń z kopii pobranej Treści; (b) będzie wykorzystywać Treści wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych i nie będzie kopiować ani publikować takich Treści, ani też ich rozpowszechniać na jakichkolwiek nośnikach; (c) nie dokona żadnych zmian w pobranych Treściach. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla prawa użytkownika do wykonywania dozwolonych czynności w zakresie dozwolonego użytku, określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

5. Spółka nie gwarantuje, że informacje zawarte w Treściach są odpowiednie do jakiegokolwiek celu. Treści dostarczane są w dostępnej postaci "tak jak jest" (as-is), bez gwarancji.

 

6. Treści przesłane z Usługami mogą podlegać ograniczeniom w zakresie ich wykorzystywania, kopiowania i rozpowszechniania. Użytkownik pobierający Treści powinien zapoznać się z nimi i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych ograniczeń.

VII. Zawarcie i rozwiązanie umowy

Umowa o świadczenie usług dotycząca określonej Usługi zostaje zawarta w momencie, w którym użytkownik rozpoczyna korzystanie z Usługi. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług informacyjnych, umowa o świadczenie tych Usług zostaje zawarta w momencie wyboru przez użytkownika odpowiedniego adresu URL Serwisów lub jego przekierowaniu tamże z innych serwisów internetowych i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisów przez użytkownika. W przypadku innych ewentualnie świadczonych Usług, umowa może zostać rozwiązana w momencie zaprzestania korzystania przez użytkownika z Usługi, np. w przypadku usługi newslettera – z chwilą poinformowania Spółki o rezygnacji z subskrypcji newslettera.

VIII. Linki do Serwisów internetowych osób trzecich

1. Serwisy zawierają linki do Serwisów internetowych osób trzecich, które nie są kontrolowane przez Spółkę (dalej: „Serwisy osób trzecich”). Linki do Serwisów osób trzecich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkowników Serwisów. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, zmiany i aktualizacje Serwisów osób trzecich ani nie rekomenduje treści w nich zawartych.

 

2. Użytkownik musi przeprowadzić własną, niezależną ocenę dotyczącą własnej interakcji z Serwisami osób trzecich.

IX. Procedura reklamacji

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w sprawach dotyczących Serwisów lub Usług. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: (a) oznaczenie użytkownika (adres e-mail), (b) określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację; oraz (c) żądanie użytkownika.

 

2. Reklamacje należy kierować na następujący adres e-mail: info@starward.co.

 

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Spółkę. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

X. Ochrona prywatności i danych osobowych

Polityka prywatności mająca zastosowanie do Serwisów znajduje się tutaj: https://www.ir.starwardindustries.com/privacy-policy ("Polityka Prywatności").

XI. Wymagania techniczne

1. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług lub współpracy z systemem teleinformatycznym Spółki to:

a. dostęp do Internetu;

b. w celu uzyskania dostępu do Serwisów – przeglądarka internetowa w aktualnej wersji;

c. w celu otrzymywania wiadomości pocztą elektroniczną – konto e-mail;

d. urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej;

e. w celu wykorzystania wszystkich funkcjonalności przy przeglądaniu Serwisu  na telefonie możliwość uruchomienia przez przeglądarkę akcelerometru lub żyroskopu.

 

2. Użytkownik powinien na własny koszt zapewnić sprzęt i połączenie internetowe, które będzie wymagane do uzyskania dostępu do Serwisów i korzystania z nich. Użytkownik jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie wygenerowane przez siebie koszty w celu uzyskania dostępu do Serwisów. 

XII. Postanowienia końcowe

1. Spółka ma prawo aktualizować Regulamin. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte przez użytkowników na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących przed dniem wejścia w życie takiej zmiany. Aktualna wersja Regulaminu wyświetla się po kliknięciu w link hipertekstowy "Regulamin świadczenia usług" w zakładce Kontakt.

 

2. Spółka ma prawo zmienić Regulamin w drodze swojej autonomicznej decyzji z dowolnego powodu, w szczególności w następujących sytuacjach: (i) zmiany organizacyjne, gospodarcze lub prawne dotyczące Spółki, (ii) zmiany w prawie, (iii) zmiany funkcjonalności Serwisów. Jeżeli Spółka dokona zmian w Regulaminie, Spółka zamieści zmienioną wersję Regulaminu w Serwisach oraz przekaże użytkownikom Serwisów stosowne zawiadomienie informujące o wprowadzonej zmianie  przed datą jej wejścia w życie. Użytkownicy, którzy zapisali się na newsletter są związani postanowieniami nowego Regulaminu, chyba że wypowiedzą umowę w terminie 14 dni od daty powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. W tym celu użytkownik powinien zawiadomić Spółkę, że nie chce korzystać z Serwisów na podstawie zmienionego Regulaminu i zaprzestać korzystania z Serwisów. Po zgłoszeniu użytkownika może on stracić możliwość korzystania z Serwisów, a Spółka będzie mieć prawo do zablokowania i/lub usunięcia kont użytkownika w tym dniu (o ile zostały wcześniej utworzone). Użytkownicy, którzy nie dokonali zapisu na newsletter, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu po wejściu do Serwisu. Jeżeli tacy Użytkownicy nie chcą korzystać z Serwisów na podstawie  zmienionego Regulaminu, powinni niezwłocznie  zaprzestać korzystania z Serwisów.

 

3. Regulamin ma również zastosowanie wobec następców prawnych Spółki i dozwolonych cesjonariuszy.

 

4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisów podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy Spółką a użytkownikiem będą rozstrzygane polubownie. Jeżeli Strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia, spory będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby Spółki.

bottom of page