top of page

RAPORT ROCZNY
2022

Raport Roczny za rok 2022
n/a
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022
n/a
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
n/a
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022
n/a
Oświadczenie Zarządu na temat stosowania zasad Ładu Korporacyjnego
n/a
bottom of page