RAPORT ROCZNY 2020

Raport Roczny za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020
Oświadczenie Zarządu na temat stosowania zasad Ładu Korporacyjnego